Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Vedtekter oppdatert 2016

§ 1 NAVN

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn.

Initialene er SFN

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer i SFN er dommere i forliksrådene, forliksrådsekretærer og representanter for namsmenn.

§ 3 FORMÅL

SFN er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal bidra til at arbeidet i forliksrådene og hos namsmennene er kvalitetsmessig best mulig. SFN skal arbeide for et godt og konstruktivt samarbeid medlemmene i mellom, drive opplæring, og gi faglig informasjon til forliksrådene og deres sekretariat og til namsmennene. SFN skal bidra til et positivt og aktivt samarbeid med myndighetene lokalt og sentralt. SFN skal holde årlige kurs for medlemmene.

§ 4 STYRENDE ORGANER

SFNs styrende organer er:

Landsmøte og styre.

§ 5 LANDSMØTET

 1. Landsmøtet er den høyeste myndighet i SFN. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år.
 2. Styret sender innkalling til landsmøte med minst tre måneders varsel.
 3. Forslag som ønsket behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest to måneder før landsmøtet. Styret kan avgjøre om forslag innkommet etter fristen, skal kunne legges fram for landsmøtet.
 4. På landsmøtet har ett medlem fra hvert forliksråd eller avdeling ved forliksrådet og en ansatt fra hvert namsmannskontor stemmerett. Alle medlemmene har møte og talerett. Styret har ikke stemmerett når beretning og regnskap behandles. Møter flere medlemmer fra samme forliksråd eller avdeling ved forliksrådet, er det lederen, eventuelt den som er først i oppnevningen, som har stemmerett. Møter det flere ansatte fra samme namsmannskontor, er det den som har høyest stilling, eventuelt den som har lengst ansiennitet, som har stemmerett. Ingen kan ha dobbelstemme.
 5. I tilfelle av stemmelikhet i alle saker utenom valg, er forslaget forkastet. Ved valg av styre med vararepresentanter kreves absolutt flertall. Ved stemmelikhet ved første gangs avstemming foretas omvalg mellom de som har fått flest og likt stemmetall. Blir det igjen stemmelikhet foretas loddtrekning. Dersom det er kun to kandidater, benyttes alminnelig stemmeflertall. Dersom det er foreslått to eller flere kandidater og en av årsmøtedeltakerne krever skriftlig votering, skal det foretas skriftlig votering.

§ 6 LANDSMØTETS OPPGAVE

 1. Konstituering med valg av møteledere, sekretærer, protokollunderskrivere, redaksjonsnemd og andre nemder landsmøtet har behov for.
 2. Vedta saksliste og forretningsorden
 3. Føre protokoll for forhandlingene og godkjenne denne
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskap med revisors beretning
 6. Behandle budsjett
 7. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på sakslista
 8. Valg av styre og revisor
 9. Valg av valgnemd på tre medlemmer og ett varamedlem
 10. Utnevne eventuelle æresmedlemmer.

§ 7 STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER

 1. Styret består av 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, minst 40 % av hvert kjønn. Av styrets medlemmer skal 2 være sekretærer eller ansatte ved namsmannskontor. Leder velges for 2 år. Øvrige styremedlemmer velges for 4 år, men slik at to medlemmer ved førstegangsvalg velges for 2 år. 2 varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge for 2 år.
 2. Valgbare er alle medlemmer i SFN.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
 4. Styret har ansvar for daglig drift i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, herunder:
 • innkalle og gjennomføre landsmøtet
 • planlegge og gjennomføre kurs
 • gi informasjon til medlemmene
 • samarbeide aktivt med myndigheter sentralt og lokalt

§ 8 ÆRESMEDLEM – HEDERSTEGN

 1. Etter enstemmig innstilling fra styret kan landsmøtet utnevne æresmedlemmer i SFN. Vedkommende som utnevnes må ha gjort en langvarig og/ eller spesiell fortjenestefull innsats for SFN. Medlemmer har også anledning til å fremme begrunnet forslag på æresmedlem, og forslag må i tilfelle sendes styret i SFN senest to måneder før landsmøtet.
 2. SFN sitt hederstegn kan tildeles personer som har gjort en spesiell stor innsats for organisasjonen ved for eksempel:
 • arbeid i styret
 • prosjekt eller utredningsarbeid
 • eller på annen måte virket på en fortjenestefull måte for SFN. Et enstemmig styre kan tildele hederstegn.

§ 9 VEDTEKTSENDRING

Vedtektsendring kan bare vedtas av et lovlig innkalt landsmøte og må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 10 OPPLØSNING

Oppløsning av SFN kan skje når 2/3 av de avgitte stemmene på landsmøtet vedtar det.

I forkant av landsmøtet skal styret så langt som mulig sørge for at utestående fordringer er betalt. Styret skal også i forkant av landsmøtet avklare med det aktuelle departement hvordan evt. gjenstående midler kan anvendes. På dette grunnlag skal styret innstille overfor landsmøtet om hvordan organisasjonens midler skal anvendes.

§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Styret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når 2/3 av medlemmene iht § 5 D, krever det.

Innkalling sendes med minst to ukers varsel.

Det er bare den/de saken(e) som er årsak til innkallingen som kan behandles på det ekstraordinære landsmøtet.

§ 12 IKRAFTTREDELSE

Vedtektene trer i kraft straks etter årsmøtet i august 2016.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.