Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Søknad om økt kompensasjon

Til orientering

Denne søknaden er under behandling i Justiskomiteen

Søknad om økt kompensasjon

Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn viser til møtet med Justiskomiteen 13.04.21 og anbefaling for søknad om økt bidrag.

Bakgrunnen for søknaden er å kunne gjøre opplæring obligatorisk for å sikre best mulig kunnskapsnivå blant landets forliksråd.

Dommere i forliksrådet er alle politikere, som blir oppnevnt for en fireårs periode. Det er ingen krav om juridisk kompetanse for å bli dommer.

Kursene som arrangeres er derfor en nødvendige for å sikre at dommere har kunnskap om lovverket, og at kvaliteten på forliksrådene er jevn for alle 310 forliksråd i Norge.

Dagens ordning gir ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste når dommere deltar på forliksrådsmøter eller opplæringskurs. Derfor er deltakelse på kursene ikke obligatorisk.

SFN arbeider for fullgode arbeidsvilkår som sykepenger og trygderettigheter. Dette gjelder spesielt for storbyene der dommerne har heltids- og deltids verv. SFN sitt forslag til løsning:

  1. Forliksrådenes medlemmer skal godtgjøres for tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på opplæringskurs i henhold til satser for politiske møter. (Jfr. Lønn og godtgjørelse til politikere i Oslo kommune. Satser fra 1. mai 2019 gir en godtgjørelse på kr 3 098 pr. møte over 3,5 timer) Samlet utgift for tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på kurs, vil etter dette bli
    kr 2 880 000 pr. år dersom en forutsetter at alle 310 forliksråd som tilsvarer 930 dommere vil ha rett til slik godtgjørelse. For å finansiere en slik ordning vil det være nødvendig med en økning av rettsgebyret for behandlingen i forliksrådet. Det gir en samlet økning av behandlingsgebyret med 0,04 R pr. sak i forliksrådet eller kr 48. Det totale rettsgebyret for behandlingen i forliksrådet er i dag 1,15 R eller kr 1 378,85. Ved å øke rettsgebyret til kr 1 426,81 eller 1,19 R vil ordningen være fullfinansiert av rettsgebyret.
  2. Forliksrådsmøtene godtgjøres tilsvarende kommune- eller bystyremøtenes satser.
  3. Kursene i SFN´regi gjøres obligatorisk for medlemmene av forliksråd.
  4. SFN vil vise til at budsjettmessig dekning for økte utgifter kan gjøres ved å øke rettsgebyr for både forslag 1 og forslag 2. For forslag 2 kreves noe mer finregning. Samtidig viser SFN til at dagens ordning på minimum kr 20 000 til deling i forliksrådet samtidig vil falle bort slik at dette representere en innsparing.
  5. Et ekstra forliksråd i Oslo vil trenge 3 dommere på heltid, minimum 2 sekretærer og lokaler. SFN anslår årlig lønnskostnad på kr 3.500.000, lokalleie m.m ca 500.000 samt engangs etableringskostnad for kontor og rådssal på kr en million.

Med vennlig hilsen

Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Lise Wergeland Strømmen

Styreleder