Aktuelt

Endringer i domstolloven og tvisteloven 2018

Viktige endringer i domstolloven og tvisteloven 2018

"Lov 22. juni 2018 nr. 80 om endringer i domstolloven (elektronisk kommunikasjon) inneholder følgende lovendringer som gjelder forliksrådene:

  • Domstolloven § 163 a tredje ledd annet punktum: Forliksrådet skal foreta en rutinemessig kontroll av klagemotpartens adresse opp mot folkeregisteret eller det elektroniske adresseregisteret til Posten Norge AS.

    Denne regelen er en lovfesting av det som antakelig er vanlig praksis i de aller fleste forliksråd, nemlig at forliksklagen undersøkes mot folkeregisteret.
  • Domstolloven § 163 første ledd: Forliksråd kan forkynne dokumenter direkte ved oversendelse til den som skal motta forkynning. Oversendelsen kan enten skje elektronisk ved bruk av en betryggende teknisk løsning som gir bevis for at dokumentet er mottatt av rette vedkommende, ved vanlig brev vedlagt mottakskvittering eller ved rekommandert brev.

    Forliksrådene kan fortsatt forkynne i vanlig brev uten mottakskvittering, men det arbeides med tekniske løsninger som innebærer at dokumenter sendes gjennom for eksempel Alt Inn og som kan åpnes med Bank Id etc. Den som mottar dokumentet vil få et varsel om meldingen via sms eller epost.
  • Tvisteloven § 6-14 fjerde ledd: Har forliksrådet avsagt fraværsdom, kan klagemotparten kreve oppfriskning. Frist for å kreve oppfriskning er en måned. Det kan gis oppfriskning mot oversittelse av fristen. Forliksrådets beslutning om oppfriskning kan bare ankes dersom den nekter oppfriskning. Oppfriskning etter første punktum kan kun kreves én gang i samme sak. I stedet for oppfriskning, kan klagemotparten ta ut stevning til tingretten etter første ledd. Det kan for øvrig ikke begjæres oppfriskning i forliksrådet.

    Det må settes frem en begjæring til forliksrådet om oppfriskning. Fristen er en måned fra vedkommende er blitt kjent med fraværsdommen. Oppfriskning kan bare kreves overfor fraværsdommer. Oppfriskning kan bare kreves en gang.
  • De to første endringene trådte i kraft 1. september 2018. Endringen i tvisteloven trer i kraft 1. januar 2019."
inn tekst her
Satser fra 1.januar 2018

Inkassosatsen: er fra 1. januar 2017 på 700 kr.

 Rettsgebyret: Nytt rettsgebyr fra 1.1.2018 er 1 130 kr.

 Advokatsalær: Advokatsalæret er 1020 kr.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon: 

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018.

 Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

skriv inn ingress her

Ny leder i forliksrådet?

Ad. mailadresse nye ledere i Forliksrådet.

Alle kommuner i Norge skal nå ha valgt nye medlemmer til sine forliksråd. Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn har behov for oppdatert mailadresseliste over  lederne.

Vi håper du som sekretær, nåværende leder eller nyvalgt leder kan være behjelpelig med å sende oss navnet på ditt forliksråd og den nye lederens navn og epostadresse.

Send til post@sfnstyret.no

Har du allerede sendt melding om nyvalgt leder for 2017-2020 kan du se bort fra denne meldingen.

Arkiv