Godtgjørelse til dommere i forliksråd

Tvistelovforskriften § 2 første ledd lyder:
 
"For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater m.v. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20.000.
Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600.000 pr kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd"
 Forliksrådene selv velger fordelingsnøkkel.

Kilometergodtgjørelse kan kreves, tapt arbeidsfortjeneste betales kun iht Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) 

Godtgjøring til forliksrådets medlemmer :"I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. til forliksrådets medlemmer og varamedlemmer. Slik erstatning er begrenset til kr 750 pr. dag."

Utfyllende informasjon:

Den offentlige salærsatsen for advokater er fra 2015 kr 995,00.
Deretter beregnes godtgjørelsen slik :
2/3 av kr 995 per møtesak, dvs kr 663,33 skal deles på leder og 2 medlemmer,
1/8 av kr 995, dvs kr 124,38 per sak for saker som fraværsdom, erkjent dom, beslutninger, henvisning til annet forliksråd, avvisning, tilbakekalling, innstilling før møte.

Forskriften seier at forliksrådene selv velger fordelingsnøkkel. Det som er mest vanlig er at det fordeles etter den arbeidsfordeling det er i rådet. Modeller som er anbefalt er at møtesaker fordeles likt på tre, og skrivesaker 100% til leder. Eller at det fordeles med 50 % på alle saker til leder, og 25 % på alle saker til de 2 medlemmene.