Utgifter til litteratur etc
Det er flere som har henvendt seg til styret med spørsmål om innkjøp av diverse utstyr, lover etc. Det er en selvfølge at dommerne har alt nødvendig utstyr, lover etc for å utføre sitt arbeid. Dersom det er forliksråd som ikke får innkjøpt nødvendig materiale ønsker styret å få tilbakemelding om dette snarest.
Departementet skriver:
Når det gjelder utgifter til litteratur m.v., fremgår det av rundskriv G05/2006 punkt 2 at andre kostnader, så som leie av møtelokaler, kontorrekvisita, faglitteratur m.v. til forliksrådet belastes kap. 440 post 01, dvs. politiets eget driftsbudsjett.