Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Endringer i domstolloven og tvisteloven 2020

Nye beløpsgrenser i tvisteloven fra 1.juli 2020 Beløpsgrensene i tvl. § 6-2 (2) a) og § 6-10 (2) er vedtatt endret fra kr. 125.000 til kr. 200.000. Endringen trer i kraft 1. juli.

Endringene får ikke anvendelse for saker der forliksklage er fremsatt før 1. juli 2020.

Endringene i tvisteloven § 10-1 annet ledd bokstav a og b og § 10-5 annet ledd får ikke anvendelse for saker der stevning er inngitt før 1. juli 2020. Endringene i tvisteloven § 29-13 første og tredje ledd får ikke anvendelse for saker der anke er inngitt før 1. juli 2020.Endringene får imidlertid ikke anvendelse for saker der forliksklage er fremsatt før 1. juli 2020.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. april 2020 med hjemmel i lov 17. april 2020 nr. 26 om endringer i tvisteloven (verdigrensene) del II. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Viktige endringer i domstolloven og tvisteloven 2018

"Lov 22. juni 2018 nr. 80 om endringer i domstolloven (elektronisk kommunikasjon) inneholder følgende lovendringer som gjelder forliksrådene:

  • Domstolloven § 163 a tredje ledd annet punktum: Forliksrådet skal foreta en rutinemessig kontroll av klagemotpartens adresse opp mot folkeregisteret eller det elektroniske adresseregisteret til Posten Norge AS.

Denne regelen er en lovfesting av det som antakelig er vanlig praksis i de aller fleste forliksråd, nemlig at forliksklagen undersøkes mot folkeregisteret.

  • Domstolloven § 163 første ledd: Forliksråd kan forkynne dokumenter direkte ved oversendelse til den som skal motta forkynning. Oversendelsen kan enten skje elektronisk ved bruk av en betryggende teknisk løsning som gir bevis for at dokumentet er mottatt av rette vedkommende, ved vanlig brev vedlagt mottakskvittering eller ved rekommandert brev.
    Forliksrådene kan fortsatt forkynne i vanlig brev uten mottakskvittering, men det arbeides med tekniske løsninger som innebærer at dokumenter sendes gjennom for eksempel Alt Inn og som kan åpnes med Bank Id etc. Den som mottar dokumentet vil få et varsel om meldingen via sms eller epost.
  • Tvisteloven § 6-14 fjerde ledd: Har forliksrådet avsagt fraværsdom, kan klagemotparten kreve oppfriskning. Frist for å kreve oppfriskning er en måned. Det kan gis oppfriskning mot oversittelse av fristen. Forliksrådets beslutning om oppfriskning kan bare ankes dersom den nekter oppfriskning. Oppfriskning etter første punktum kan kun kreves én gang i samme sak. I stedet for oppfriskning, kan klagemotparten ta ut stevning til tingretten etter første ledd. Det kan for øvrig ikke begjæres oppfriskning i forliksrådet.

Det må settes frem en begjæring til forliksrådet om oppfriskning. Fristen er en måned fra vedkommende er blitt kjent med fraværsdommen. Oppfriskning kan bare kreves overfor fraværsdommer. Oppfriskning kan bare kreves en gang.

  • De to første endringene trådte i kraft 1. september 2018. Endringen i tvisteloven trer i kraft 1. januar 2019."