Henvisning til nytt forliksråd
Henvisning av forliksklager til nytt forliksråd

Vedlagt følger uttalelse fra lovavdelingen som slår fast at beslutning om henvisning skal fattes av forliksrådets leder eller rådet samlet.

Sekretariatet kan lage utkast til beslutningen, men beslutningen må altså signeres av formannen. 

Per i dag produserer rutinen for henvisning til annet forliksråd i SIAN kun et overføringsbrev. Dette brevet tilfredsstiller ikke lovens krav da henvisning skal fattes ved beslutning.