Justisdepartementet svarer ang §6-12 2. ledd
Om sekretariatenes kompetanse under saksforberedelsene
Her er Justisdepartementets svar:

Problemstillingen du reiser, er om tvisteloven (tvl.) § 6-12 annet ledd første punktum gir sekretariatene for forliksrådene en utvidet kompetanse til å treffe avgjørelser sammenlignet med det som var ordningen under tvistemålslovens regime. Vi er kjent med at det har vært ulike oppfatninger om hvordan denne bestemmelsen skal forstås.

 

Tvl. § 6-12 annet ledd første punktum lyder: 

"Utenom møter treffer forliksrådets leder - eller forliksrådets sekretariat i henhold til forskrift etter domstolloven § 27 sjette ledd - de avgjørelser om saksbehandlingen som kan treffes av forberedende dommer etter § 19-2 annet ledd." 

Bestemmelsen regulerer kompetansen forliksrådets leder har til å treffe avgjørelser om saksbehandlingen under saksforberedelsen. Skal sekretariatet kunne treffe slike avgjørelser, må det skje ved delegasjon i forskrift til domstolloven § 27 sjette ledd, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 384. Rekkevidden av forskriftshjemmelen drøftes ikke nærmere her. Spørsmålet her er hvilken myndighet sekretariatet har etter gjeldende bestemmelser gitt i medhold av domstolloven § 27 sjette ledd. 

Sekretariatets oppgaver er regulert i forskrift 21. desember 2007 nr. 1605 til tvisteloven (tvistelovforskriften) § 1, som viderefører forliksrådsforskriften § 1 uten realitetsendringer. Av § 1 tredje ledd fremgår det at sekretariatet skal utføre oppgaver og støttefunksjoner som "naturlig er en del av sekretariatsoppgavene for en domstol." Det følger av annet punktum at forliksrådets leder kan instruere sekretariatet innenfor dette saklige virkeområdet, se tilsvarende Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, 2007, side 318. Bestemmelsen åpner ikke for at sekretariatet kan treffe avgjørelser som nevnt i tvl. § 6-12 annet ledd første punktum, og heller ikke for at forliksrådets leder kan delegere myndigheten til å treffe slike avgjørelser. Judisielle avgjørelser, som for eksempel innstilling av saken etter tvl. § 6-11 eller avvisning etter tvl. § 6-3, kan derfor ikke overlates til sekretariatet slik forskriften lyder nå, jf. Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, 2007, side 271, 308 og 318-319. 

Imidlertid vil sekretariatene kunne utføre oppgaver knyttet til disse judisielle avgjørelsene, for eksempel forberede avgjørelse om avvising. Vi viser her til uttalelsene i Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave, 2007, side 271-272, som vi slutter oss til.

 

Lovavdelingen legger etter dette til grunn at kompetanseforholdet mellom forliksrådene og sekretariatene er det samme som under tvistemålsloven. Den nye innstillingsmuligheten etter tvisteloven § 6-11 - som vi oppfatter har vært særlig omdiskutert - kan som nevnt ikke overlates til sekretariatene.  

Denne e-posten må du gjerne videresende til aktuelle instanser. 

 

Med vennlig hilsen

 

Per Eirik Vigmostad Olsen

Rådgiver

Lovavdelingen

Justisdepartementet