Angående § 6-12 2. ledd i tvisteloven
Leders kompetanse kan ikke delegeres sekretariatet
Det har vært diskutert hva forliksrådets sekretariat faktisk kan foreta seg etter § 6-12 2. ledd. Spørsmålet har vært sendt Steinar Backe i Justisdepartementet. Svaret er svært klargjørende. Han svarer følgende:

Tvisteloven § 6-12 2. ledd omhandler hvilken kompetanse forliksrådets leder har til å treffe avgjørelser utenom møter. Dersom sekretariatet skal ha slik kompetanse, må dette delegers ved forskrift. Det er det § 6-12 2. ledd sier, jf. Ot.pr. nr. 51 (2004-2005) s. 384. Forholdet mellom forliksråd og sekretariat reguleres nå i tvistelovforskriften § 1. Så vidt jeg vet inneholder ikke denne bestemmelsen noen delegasjon av leders kompetanse til sekretariatet.
 
Sekretariatet kan derfor ikke innstille en sak av eget tiltak med bakgrunn i tvisteloven § 6-12 2. ledd. Dette er det kun forliksrådets leder som kan gjøre.
 
Mvh
Steinar Backe
Rådgiver
Sivilavdelingen
Justisdepartementet
22 24 52 27