Problem: Krav om tillegg i saksomkostninger

 Her kommet et spørsmål som er oversendt vår juridiske rådgiver:

Emne: STORT problem

Hei

Håper noen kan hjelpe meg med ett nytt problem som har dukket opp fra Lindorff. Jeg har forsøkt å nekte, men de mener at dette er utredet hos deres juridiske avd og at jeg tar fullstendig feil.  De forlanger at jeg må ha medhold i lovavdeling før de slutter med dette.

PROBLEMET:

Når jeg innkaller til mekling, innklagede har innsigelser mot kravet, sender Lindorff en redegjørelse for påstanden.  Samme redegjørelse får også møtefullmektigen for klager.  I denne legges det ned påstand om ekstra utgifter.    På alle sine redegjørelser står følgende:

Saksøkte har kommet med innsigelser mot kravet som har medført en omfattende gjennomgang for sakens faktiske og rettslige side.  Det har også vært nødvendig å utarbeide denne redegjørelse.  Innsigelsene har medført at klagers prosessfullmektig har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det er vanlig i saker for forliksrådet, jf tvistemålsloven § 176 tredje ledd og maksimalforskriften § 3.  Omk arbeidet har medført kreves dekket av innklagede og utgjør kr 1720,- (vanligvis)

Jeg skjønner ikke at innklagede skal dekke omk klager får hos Lindorff for å redegjøre for sitt eget krav.  Når de krever dom er det vel helt normalt at de skal redegjøre for hvorfor innklagede skal dømmes og at deres påstand er korrekt.  Møtefullmektigen er vel nødt for å få alle omstendighetene rundt kravet forklart av klager når han skal møte i forliksrådet på dennes vegne?

Håper på svar snarest.  Dette er nok ett problem i alle forliksråd.

Svar:

Utgangspunktet for utmåling av saksomkostninger i forliksrådet er bestemmelsene i maksimalforskriften. De gir rom for skjønnsutøvelse. Spørsmålet blir hva som ligger i "nevneverdig mer arbeid med saken". Jeg mener dette må praktiseres med en viss restriksjon og nøkternhet fra domstolens (forliksrådets) side. Det betyr at det må foreligge en reell tvistesak av et visst omfang før det er aktuelt å tilkjenne mer enn 1 R for skriving av klage. En normalklage må redegjøre både for kravet og tvistegjenstanden. Selv om kravet er omtvistet vil ikke det medføre at det kreves nevneverdig mer arbeid enn det som er normalt for å utarbeide en klage. Jeg legger til grunn at dersom saken har startet med en inkassosak, vil den store hovedregel være at det skal tilkjennes 1 R i saksomkostninger for skriving av klage. Saksomkostninger ut over dette bør forbeholdes saker der det er eksempelvis mange vitner, et stort omfang bevis, komplisert faktum eller jus. Typisk for forliksrådet kan det være saker etter avhendingsloven.

Hilsen Liv Synnøve Taraldsrud