diskusjon_krangel.jpg

Forliksrådet
I saker som angår forliksklager og saker i forliksrådet: Kontakt ditt lokale forliksråd/namsmannen ved lensmannskontoret eller politiet. Der vil du få gratis råd og veiledning og svar på eventuelle spørsmål.
Vil du kontakte forliksrådet der du bor?  Ring politiet 02800 

For mer informasjon om skjema og lign., gå inn på
https://www.politi.no/tjenester/forliksrad/


FOLKETS EGEN DOMSTOL
Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Forliksrådene avlastet resten av rettssystemet med 
77 265 forlikssaker i 2017. Normalt består forliksrådene bare av legfolk. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet.  Sekretariatene er behjelpelige med å sette opp forliksklagen, stevning og tilsvar. Det er ingen plikt til å bli bistått av advokat.

SELV OM DU HAR RETT MÅ DU FÅ RETT.
Forliksrådene er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Dette for at kravet eventuelt kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker. Forliksrådet avsier ikke dom i saker de finner for omfattende eller vanskelige.
I slike tilfeller innstiller forliksrådet saken; dvs saken åpnes for behandling i tingretten.

HAR DU EN TVIST ELLER SKYLDER NOEN DEG PENGER?
En forliksklage behandles vanligvis av forliksrådet i den kommunen hvor klagemotparten bor eller har forretningssted. Det er en fordel at klagen inngis skriftlig, men det er også mulig å fremsette den muntlig ved personlig fremmøte. I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til klagemotparten. All viktig informasjon og dokumentasjon må vedlegges.
(Link til standard forliksklage finner du nederst på innholdslisten til venstre. Her ligger også skjema for § 5-2 varsel). 

Forliksrådet sender en kopi av klagen til klagemotparten, og denne gis mulighet for et tilsvar. Dette svaret skal vise hvilket standpunkt klagemotparten har til saken. Godtar klagemotparten klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare, avsier Forliksrådet fraværsdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til mekling. Dersom innklagede ikke møter, kan forliksrådet avsi fraværsdom hvis klageren krever det og vilkårene for å avsi slik dom er tilstede.

SÅ PRØVER VI Å BLI ENIGE
Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat. Forliksrådet vil først og fremst se om det er rom for et forlik mellom partene. For eksempel kan partene møtes på halvveien, bli enige om en nedbetalingsplan eller lignende. Et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom. Oppnås ikke forlik kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom eller forliksrådet innstiller saken. Dommen må bygge på norske lover og gjeldende rett. Dersom det ikke ankes, blir dommen endelig. Alle dommer kan ankes til tingretten innen en måned. Forliksrådet har begrensinger når det gjelder å kunne avsi dom. Er tvistesummen over 125 000 kr kan forliksrådet avsi dom bare når begge parter er enige om at forliksrådet kan avsi dom, er tvistesummen under 125 000 kr, kan forliksrådet avsi dom når en av partene ber om det. I alle tilfeller må forliksrådets medlemmer være enige i at vilkårene for å avsi dom er tilstede før dom kan avsies.

DET ER IKKE DYRT, jfr Rettsgebyrloven § 7

For behandling av en sak ved forliksrådet betales 1,15 ganger rettsgebyret selv om forliksklagen senere blir trukket tilbake eller avvist. Dersom samme sak bringes inn for forliksrådet på ny etter å ha vært behandlet i utenrettslig tvistenemnd som omhandlet i tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav c, betales ikke nytt gebyr.

Trekkes en forliksklage før pålegg om tilsvar eller innkalling er sendt innklagede, påløper ikke gebyr. Betalt gebyr tilbakebetales.

Blir en forliksklage avvist på grunn av manglende gebyrbetaling, påløper ikke gebyr.

For behandling av begjæring om oppfriskning etter tvisteloven § 6-14 fjerde ledd betales et halvt rettsgebyr.