Valg av nye forliksrådsmedlemmer 2020

Kommunene skal innen 15. oktober 2020 velge nye medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene. 

Det er kommunestyret som velger forliksrådsmedlemmer blant innbyggerne i kommunen.  Etter at kommunestyret har foretatt valget, skal valget innberettes til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil deretter oppnevne medlemmer og varamedlemmer i tråd med domstollovens § 58.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nyheter/2020/08/frist-for-valg-av-nytt-forliksrad/

Ved valg av medlemmer gjelder domstolloven § 56 som fastsetter vilkår for den som skal velges

*Vedkommende må ha fylt 25 år

*Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. Domstolloven § 70 nr 1

*Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og vedkommende må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

*Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg, men er valgbar

*Det er et absolutt krav om at det skal være både kvinner og menn blant medlemmene og varamedlemmene, jf. Domstolloven § 27

Se for øvrig kravene i domstolloven §§ 71-74inn tekst her