Valg av nye forliksråd
Senest 15.oktober 2016 skal det velges forliksråd for neste 4-årsperiode. Valget gjelder fra 1.januar 2017. 
Vedlagt følger rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene av 21.12.2015.
download   2016_Valg_av_forliksraadsdommere_-_rundskriv.pdf