Presentasjon SFNs håndbok
HÅNDBOK FOR FORLIKSRÅD OG DERES BRUKERE

Bestilling: Se informasjon under fanen Forliksråd og namsmenn.

Om håndboken:

Velkommen til håndboken for landets forliksråd! Boken er utarbeidet og produsert i regi av SFN.

Forliksrådet er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet og utgjør en viktig del av den sivile rettspleien på grunnplanet.
Forliksrådene fikk ny organisering fra 01.01. 2006. Sekretariatene ble lagt til politiet/namsfogdene, mens forliksrådets medlemmer ble lagt under Justisdepartementet, sivilavdelingen, både administrativt og økonomisk.
Tvistemålsloven ble erstattet av tvisteloven 01.01. 2008.
Forliksrådene behandler saker hvor partene ikke selv klarer å finne løsninger på sine problemer. Saksbehandlingen i forliksrådene bygger i det vesentlige på reglene i tvisteloven og domstolloven, som begge regulerer forliksrådenes virksomhet. Derfor er det viktig at forliksrådene kan dette lovverket. Håndboken skal fungere som et verktøy, slik at forliksrådenes saksbehandling blir mest mulig lik, riktig og effektiv over hele landet.
Håndboken er presentert i tråd med en normal behandling av en forliksklage. Innholdsfortegnelsen er laget detaljert, slik at det skal være enkelt å finne frem i boken.
Håndboken er ikke fullstendig. Den kan helt sikkert forbedres, og styret vil ha fokus på dette. Det skal være enkelt å skifte ut sidene. Styret ønsker at dere skal være behjelpelige med å lage et bedre produkt. Alle forslag til endringer og tilføyelser sendes Anne Grethe Vonsyld: anne.grethe.vonsyld@politiet.no
Ansvarlige forfattere:
Anne Grethe Vonsyld. Seniorrådgiver i Drammen Forliksråd. Tidligere leder av sekretariatet for Hovedstevnevitne og forliksrådet i Drammen i 30 år. Formann i forliksrådet i 20 år. Kasserer og faglig ansvarlig i styret for SFN i 18 år.
Gunnar S. Hagen. Tidligere Hovedstevnevitne og sekretariatsleder i Oslo forliksråd. Leder i SFN i 16 år.
Under utarbeidelsen av manuskriptet har forfatterne mottatt råd og veiledning fra lagdommer Steingrim Bull om en del spørsmål. Bull har arbeidet med reglene om forliksrådet i Justisdepartementet som lovrådgiver mens hele lovarbeidet med tvisteloven pågikk.
Utkastet til manuskript utenom vedleggene er deretter forelagt for lagdommer Steingrim Bull for kvalitetssikring. Hans innspill har ført til en god del omskrivinger, noe som er gjort for å høyne presisjonsnivået og for å vise at mange av de omtalte reglene må ses i sammenheng med andre lovregler. Det har ført til at en del av redegjørelsene er blitt noe omstendelige. Ulempen ved det er forsøkt kompensert ved at hovedpoengene er skrevet inn med fet skrift. Da bør det også være raskt å finne frem til hvor de enkelte spørsmålene er behandlet. Den som vil gå i dybden, vil ofte måtte søke nærmere veiledning i Schei mfl: Tvisteloven Kommentarutgave og Bøhn: Domstolloven Kommentarutgave.
Håndboken vil forhåpentligvis være til stor nytte for forliksrådets medlemmer, sekretærer og forliksrådets brukere. Lykke til med arbeidet.

skriv inn tekst her