Saksomkostninger av saker om uimotsagte krav

Styret i SFN har mottatt følgende utreding fra Liv Synnøve Taralsrud angående saksomkostninger ved behandling av saker om uimotsagte krav:


"Utmåling av saksomkostninger ved behandling av saker om uimotsagte krav
Det har vært reist spørsmål om utmåling av saksomkostninger i dommer fra
forliksrådet der forliksklagen bygger på begjæring om utlegg etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f jf. § 7-7. Forskrift 23. juni 1993 nr.
768 om maksimalsats for utmåling av sakskostnader i forliksrådet bestemmer at
dersom klageren tilkjennes saksomkostninger etter tvistemålsloven kap. 13, skal
klageren ikke tilkjennes mer enn gebyret for forliksrådsbehandlingen, jf. § 1
nr. 1. Bestemmelsen må leses i sammenheng med tvistemålsloven § 277 sjette ledd
som bestemmer at saksomkostninger i forbindelse med utleggsbegjæring behandles
etter regler for sakskostnader i forliksrådet. Konsekvensen blir at forliksrådet
i et slikt tilfellet skal tilkjenne klageren gebyret for behandlingen i
forliksrådet tilsvarende 1 R og gebyret for behandlingen hos namsmannen
tilsvarende 2,1 R. Til sammen skal gebyret som tilkjennes etter dette utgjøre
3,1 R."

Jeg håper dette er tilstrekkelig til å avslutte den forvirring som har oppstått.

hilsen Liv Synnøve :-)