Nabokommuner

Vedlegg 1:
Lovavdelingens svar på spørsmål om tvisteloven

  • Forkynnelse av forliksklage for personer uten påviselig bopel
  • Erstatning for sideutgifter
  • Forliksrådets stedlige kompetanse i saker hvor klagemotparten bor i utlandet
  • Tilkjenning av sakskostnader for skriving av forliksklage
  • Avvisning som følge av at klager ikke møter - adgangen til å reise ny sak

Vedlegg 2:
På grunnlag av opplysninger fra sekretariatsfunksjonen for forliksrådene har Norske Inkassobyråers Forening utarbeidet og ajourført liste over nabokommuner til forliksrådene - fylkesvis. Listen er ajourført pr. mai 2009.